TEST ZINTEGROWANEJ OSOBOWOŚCI

 

 

 

 

 

 

 

 

Instytut Diagnozy jest właścicielem Testu Zintegrowanej Osobowości®. Test został opracowany przez zespół psychologów i metodologów w latach 2008-2011. Jest narzędziem, które udziela odpowiedzi na pytanie, kim jest osoba badana, odwołując się do założenia, że o tym, kim jesteśmy, decydują zarówno czynniki umysłowe, emocjonalne, społeczne , jak i fizyczne  (por. Dean Hamer, „Geny a charakter”),co w konsekwencji daje nam wynik testu będący informacją o naszej osobowości.

 

Złożoność osobowości sprawia, że pośród milionów ludzi nie ma na ziemi dwóch takich samych osób. Nowe badania w genetyce, biologii molekularnej i neurologii wykazują, że wiele osiowych cech osobowości ma charakter wrodzony, że stanowi to wynik wyposażenia genetycznego. Oznacza to, że nie mamy na to wpływu. Psycholodzy nazywają ten biologiczny, wrodzony wymiar temperamentem. Nie jest to jednak zwykły zestaw szablonów, czy wbudowanych nienaruszalnych programów. Jedną z najważniejszych cech temperamentu jest jego elastyczność, pozwalająca nam na dostosowanie do życiowych wyzwań i przeszkód. W trakcie dojrzewania uczymy się świata zewnętrznego ale także uczymy się radzić z samym sobą. Ten bardziej plastyczny aspekt osobowości psycholodzy nazywają charakterem.

 

Każda zatem jednostka ma szansę wykorzystać swój temperament lub go stłumić. Są cechy, które możemy zmienić i inne, które możemy najwyżej starać się kontrolować lub modyfikować. Nie możesz stać się kimkolwiek zechcesz, ale możesz się stać tym, kim możesz. Temperament i charakter są zlokalizowane w innych obszarach mózgu i wyrażają się w odmienny sposób. (op.cit)

 

Środowisko jest istotne ale wbrew powszechnym przekonaniom, najistotniejsze czynniki środowiskowe to nie wychowanie, wykształcenie, czy pozycja społeczna. To raczej pewne doświadczenia, losowe i niekontrolowane, jak na przykład czy w dzieciństwie przeżyliśmy odrę, albo zmienne stężenie ważnych chemicznych substancji w mózgu. Geny, które dostaliśmy bez możliwości dokonania wyboru, predysponują ludzi do określonych stylów działania, wydają się również wpływać na to, jakich doświadczeń będziemy poszukiwać.

 

Zachowanie nie jest efektem chłodnej kalkulacji, co przyniesie nam większą korzyść w danej sytuacji, ale gry neurohormonów w mózgu. Taką tezę wysunął wybitny psychiatra Robert Cloninger. Jego zdaniem wzmożona chęć do nieustannego odkrywania i poszukiwania nowości związana jest właśnie z dopaminą, a unikanie niebezpieczeństw z serotoniną. Założenia Cloningera stały się punktem wyjścia dla genetyków, którzy zaczęli poszukiwać genów odpowiedzialnych za grę neurohormonów w mózgu i co za tym idzie - zachowanie. To geny bowiem poprzez specyficzne białka (takie jak receptory oraz transportery neurohormonów) wywierają stały wpływ na funkcjonowanie centralnego układu nerwowego. Jak się niedawno okazało, kluczowe znaczenie dla naszego temperamentu ma gen odpowiedzialny za wrażliwość jednego z receptorów dopaminy w mózgowym układzie nagrody, określany symbolem D4. Występuje on w kilku wersjach. Jeśli należymy do posiadaczy tej, która koduje receptory mniej wrażliwe na dopaminę, potrzebujemy nieustannej stymulacji - jesteśmy otwarci, gotowi do zmiany poglądów i podejmowania ryzyka. Jednym słowem - nadajemy się na liberałów. Jeśli natomiast receptory genu D4 są bardziej czułe na dopaminę, uznajemy, że dobrze jest, jak jest, zapiszmy się raczej do konserwatystów.

 

Test bada następujące wymiary temperamentu oraz charakteru:

 

OTWARTOŚĆ NA DOŚWIADCZENIA - (ang. novelty seeking)

UNIKANIE RYZYKA – (ang. harm avoidance)

ZALEŻNOŚĆ OD NAGRODY – (ang. reward dependance)

WYTRWAŁOŚĆ W DĄŻENIU DO REZULTATÓW – (ang. persistence)

SAMOKIEROWANIE – (ang. self-directedness)

OTWARTOŚĆ NA WSPÓŁPRACĘ – (ang. cooperativeness)

 

Test Zintegrowanej Osobowości® został skonstruowany na potrzebę badania wymienionych wymiarów w ujęciu zawodowym. Raporty indywidualne opisują każdy z wymiarów oraz składające się na nie poszczególne podwymiary. Opis dotyczy funkcjonowania jednostki w życiu zawodowym- jej zachowań, preferencji oraz możliwych konsekwencji wynikających z tak ukształtowanej osobowości w ramach funkcjonowania w grupie, w odniesieniu do otwartości na zmiany, odwagi kierowniczej, ulegania wpływowi, dążenia do rezultatu, podporządkowywania się normom oraz autorytetom.

 

Test Zintegrowanej Osobowości® powstał w oparciu o teorię Roberta Cloningera (dr Robert Cloninger, psychiatra z University of Washington autor głośnej neurochemicznej teorii osobowości).

 

Dostęp do Testu Zintegrowanej Osobowości obwarowany jest wydawaną przez Instytut Diagnozy licencją.

 

Aby ją uzyskać skontaktuj się z nami:

 

e-mail: biuro@instytutdiagnozy.com