TEST MYŚLENIA ANALITYCZNEGO

 

Jedyne narzędzie w Polsce, które bada PROCES myślenia analitycznego. Pytania testowe zostały podzielone na trzy poziomy trudności, które różnią się ilością zmiennych potrzebnych do prawidłowego rozwiązania zadania.

 

Raport zawiera informacje ilościowe- wynik testu, ale przede wszystkim opisuje kilkanaście aspektów towarzyszących procesowi myślenia. Dzięki temu wiemy nie tylko jaki jest efekt procesu, czyli jak sprawnie ktoś myśli analitycznie, ale także jak taki proces u osoby badanej przebiega oraz co to implikuje z perspektywy jego zadań zawodowych.

 

Test badający myślenie analityczne został oparty o triarchiczną teorię inteligencji Roberta Sternberga, czyli teorię inteligencji inspirowaną przez teorię przetwarzania informacji. Teoria składa się z trzech subteorii, spośród których twórcy testu skoncentrowali się na subteorii składników (aspekt analityczny), która ujmuje inteligencję jako sposób organizowania procesów poznawczych.

 

  • metaskładniki - najważniejsze procesy przetwarzania informacji, decydujące o sposobie planowania, kontrolowania i podejmowania decyzji
  • składniki wykonawcze - procesy przetwarzania informacji zaangażowane w wykonanie zadania
  • składniki nabywania wiedzy - procesy zaangażowane w uczenie się

 

Autorami naszego testu jest dwójka doktorów matematyki, psycholog, artysta plastyk, grafik, dwóch programistów oraz doktor metodologii. Czynnie wspierała proces walidacji członkini MENSY. Pytania zostały oparte o logiczne zasady i nie zawierają elementów wiedzy matematycznej, językowej czy jakiejkolwiek innej niż rozumienie reguł logicznych, co pozwala na zminimalizowanie wpływu wykształcenia na wynik testu.

 

Zalecaną formą badania jest wersja online. Pozwala ona na bardzo dokładną obserwację procesu i sposobu wypełniania testu przez osobę badaną. Instrukcja, jaką otrzymuje osoba badana pozwala na swobodę wyboru sposobu odpowiadania. Badany może wracać do poprzednich pytań, przeglądać bez zaznaczania i zmieniać odpowiedzi dowolną ilość razy. Może także wybrać kolejność, w jakiej będzie zaznaczał odpowiedzi. Test został jednak zaprojektowany w taki sposób, aby nie można było w sposób dowolny przerywać jego wypełniania i powracać do niego ponownie po jakimś czasie. Przerwanie testu poprzez zamknięcie przeglądarki lub wciśnięcie przycisku "zakończ" powoduje automatyczne zapisanie wyników i zakończenie wypełniania. W przypadkach, kiedy przerwy wywołane były trudnościami technicznymi, zaleca się kontakt z administratorem systemu.

 

Test można przeprowadzać także w formie tradycyjnej, papier- ołówek. Wówczas oprócz instrukcji dla osoby badanej dostarczana jest także instrukcja dla osoby badającej zawierająca szczegółowe wskazówki postępowania podczas trwania badania. Obecność konsultanta nadzorującego przebieg badania wymagana jest w czasie całego procesu.

 

Test podaje wynik całościowy - liczbę uzyskanych punktów za poprawnie udzielone odpowiedzi wraz z interpretacją wyniku, jak i procent poprawnych odpowiedzi dla poszczególnych poziomów trudności. Posiada ograniczenie czasowe (54 min), które zostało ustalone w wyniku analizy czasów wykonywania testu przez grupę podczas walidacji i grupę referencyjną. Ustalone zostały również średnie czasy, zarówno dla całego testu, jak i dla poszczególnych poziomów trudności. Istnieje możliwość zastosowania innych ograniczeń czasowych zarówno dla całego testu, jak i dla średnich na poszczególne poziomy trudności.

 

Założeniem testu,  jest uwzględnienie nie tylko samego wyniku uzyskanego przez osobę badaną ale przede wszystkim, wszelkie elementy procesów, które towarzyszą człowiekowi podczas myślenia analitycznego. Dzięki temu otrzymujemy informacje daleko wykraczające poza standardowe narzędzia badające de facto sprawność poznawczą jako jedyną zmienną. Zastosowana przez nas konstrukcja testu pozwala nie tylko na poznanie ilości poprawnych odpowiedzi udzielonych przez osobę badaną, ale również pozwala sprawdzić sposób w jaki doszła do rozwiązań. Takie informacje stanowią źródło predykcyjne dla preferowanego przez osobę badaną stylu pracy, a co za tym idzie, na temat kultury organizacyjnej i specyfiki zadań, które będą dla osoby badanej optymalne. Zastosowanie narzędzia tego typu pozwala na uzyskanie dwóch rodzajów wiedzy – dotyczącej poziomu rozwoju umiejętności myślenia analitycznego w ujęciu sprawnościowym oraz procesu, w jaki osoba badana dochodzi do rozwiązań. Odpowiemy zatem na pytania:

 

  • czy osoba badana zapoznaje się dokładnie bądź pobieżnie z całym zagadnieniem czy do rozpoczęcia pracy wystarczają jej podstawowe dane?
  • jaki jest preferowany styl pracy (liniowy lub nieliniowy) osoby badanej?
  • jaki jest preferowany styl kontrolowania poprawności wykonania zadań, jeśli w ogóle to robi?
  • czy decyzje osoba badana podejmuje po zapoznaniu się z problemem, czy losowo?
  • jakie jest subiektywne poczucie kompetencji i pewności własnych decyzji osoby badanej?
  • czy zmiany dokonywane przez osobę badaną są losowe czy przemyślane?

 

Raport zawiera też informacje ogólne, dotyczące myślenia analitycznego i jego uwarunkowań, jak i szczegółowy opis wyniku uzyskanego przez osobę badaną – procent poprawnych odpowiedzi na pytania z poszczególnych poziomów trudności, dokładny opis procesu wypełniania i jego implikacje dla realnych zachowań osoby badanej w miejscu pracy. W praktyczny sposób opisuje jaki jest poziom umiejętności osoby badanej w zakresie myślenia analitycznego oraz jak poziom umiejętności osoby badanej w zakresie myślenia analitycznego przekłada się na pracę zawodową oraz w jakich warunkach i przy jakim typie zadań osoba badana będzie działała najefektywniej.