OCENA KOMPETENCJI

METODĄ 360°

 

Kwestionariusz, który Państwu proponujemy został oparty o autorski Model Kompetencji. Model ten opisuje dwanaście kompetencji podstawowych/niespecyficznych, będących źródłowymi wobec wszystkich pozostałych, oraz siedemnaście kompetencji menedżerskich. Każda kompetencja, rozumiana jako zakres działań lub zachowań o charakterze sprawnościowym, wpływających na skuteczność ogólnego funkcjonowania zadaniowego, została opisana 10 wskaźnikami behawioralnymi, czyli zachowaniami charakterystycznymi dla danej kompetencji.

 

Konstrukcja kwestionariusza jest elastyczna i pozwala na dowolny dobór badanych kompetencji oraz zakres badania (90, 180, 270, 360) tak, aby jak najpełniej odpowiedzieć na potrzeby organizacyjne. Poniżej znajduje się opis kompetencji wchodzących w skład modelu.

 

KOMPETENCJE NIESPECYFICZNE

 

Wszystkie kompetencje niespecyficzne zostały podzielone na cztery grupy: społeczne, poznawcze, organizacyjne i osobiste.  Każda z tych grup kompetencji jest niezbędna do sprawnego wykonywania zadań zawodowych, a ich wysoki poziom u pracownika zapewnia efektywną pracę.

 

 • Kompetencje społeczne warunkujące skuteczne i efektywne budowanie relacji z innymi. Poziom rozwoju tej grupy kompetencji wpływa na jakość relacji osoby badanej z innymi, skuteczność jej działań w kontaktach  z innymi i możliwość efektywnej współpracy w zespole. W skład tej grupy kompetencji wchodzą: wywieranie wpływu, komunikatywność i współdziałanie.
 • Kompetencje poznawcze dotyczące umiejętności syntetyzowania i oceny napływających informacji. Kompetencje z tej grupy warunkują skuteczne operowanie napływającymi danymi, ich odpowiednią analizę, przewidywanie skutków podjętych działań i poszukiwanie rozwiązań oraz usprawnień  w obrębie wykonywanych czynności. Grupa kompetencji poznawczych składa się z: myślenia analitycznego, koncepcyjnego oraz innowacyjności.
 • Kompetencje osobiste prezentują zdolności jednostki z zakresu szeroko pojętego przystosowania się do panujących warunków. Wpływają na sposób postrzegania przez jednostkę zmiennych warunków, szybkość jej/jego reakcji na zmianę, a także jej możliwości adaptacyjne i wytrwałość w działaniu. Obejmują: adaptację do zmiany,  radzenie sobie ze stresem i dążenie do rezultatów.
 • Kompetencje organizacyjne określają zdolności jednostki do skutecznego funkcjonowania w obrębie zadań jej powierzonych z punktu widzenia kompleksowości ich wykonania. Warunkują jej umiejętności podejmowania i rozkładania działań adekwatnie do sytuacji i weryfikowanie ich efektów. W skład tej grupy kompetencji wchodzą: planowanie, organizowanie i kontrolowanie.

 

KOMPETENCJE

MENEDŻERSKIE

 

Siedemnaście kompetencji  menedżerskich, które są wtórne w stosunku do kompetencji podstawowych, warunkują efektywną pracę na stanowiskach związanych z zarządzaniem. Mając na uwadze różnorodne struktury organizacyjne i specyfikacje stanowiskowe, kwestionariusz został skonstruowany w taki sposób aby wysycać wszystkie niezbędne kompetencje menedżerskie, które mogą występować w zależności od specyfiki organizacji.

 

Lista kompetencji menedżerskich:

 

 • Budowanie sprawnej organizacji.
 • Zarządzanie zespołem.
 • Coaching.
 • Delegowanie.
 • Kierowanie.
 • Kontrola menedżerska.
 • Motywowanie.
 • Myślenie strategiczne.
 • Ocena i rozwój pracowników.
 • Odwaga kierownicza.
 • Przywództwo.
 • Rozwiązywanie konfliktów.
 • Zarządzanie informacjami.
 • Zarządzanie nowością.
 • Zarządzanie projektami.
 • Zarządzanie przez cele.
 • Zarządzanie zmianą.