HPI

HUMAN PERFORMANCE

IMPROVEMENT

 

Audyt organizacyjno-personalny metodą HPI to doskonałe narzędzie do zdiagnozowania wielowymiarowo całej firmy bądź działu. Poprzez zbadanie 6 obszarów funkcjonowania firmy otrzymujemy pełen obraz zarówno mocnych jak i słabych stron organizacji.

 

 • Zasoby,
 • Procesy i struktura,
 • Przepływ informacji,
 • Kompetencje pracowników,
 • Motywacja,
 • Jakość życia

 

Dla każdego z tych obszarów wyróżniono bardziej szczegółowe zakresy (pespektywy). Do każdego z nich są przyporządkowane stwierdzenia (w sumie 36 do 42), do których muszą ustosunkować się respondenci. Takie podejście pozwala w sposób jednoznaczny przyporządkować optymalne działania rozwojowe.

 

Efektem projektu HPI dla Państwa Firmy/Działu będzie zatem możliwość określenia obszarów będących mocnymi stronami organizacji pod kątem efektywności pracowników oraz obszarów wymagających interwencji wraz z propozycją kierunków zmian i działań, prowadzących do zwiększenia efektywności. Konsekwencją wdrożenia badania w oparciu o model HPI przy planowaniu realizacji ewentualnych działań naprawczych jest:

 

 • Pewność, że każde rekomendowane i realizowane działanie w obszarze zarządzania i organizacji będzie związane z konkretnymi celami funkcjonowania całej organizacji, a nie tylko wybranych służb i działów.
 • Precyzyjnie przygotowane wsparcie wszelkich działań rozwojowych podejmowanych w organizacji.
 • Dokładna analiza wszelkich barier utrudniających pracownikom uzyskiwanie i przekraczanie zakładanego poziomu wydajności.
 • Możliwie najlepsza w danych warunkach jakość wdrażanych działań rozwojowych – m.in. dzięki stałemu monitoringowi kluczowych obszarów i wskaźników.
 • Optymalne wykorzystanie potencjału pracowników i organizacji.
 • Wymierne zwiększenie ich efektywności.
 • Możliwość weryfikacji i oceny efektów podejmowanych działań.